English

Private Housing Reconstruction Update

जिल्ला पहिचान गरिएका जम्मा लाभग्राही निर्माण कार्य सुरु भएको घरसंख्या दोश्रोकिस्ता भुक्तानीका लागि निबेदन दिने लाभग्राही संख्या दोश्रोकिस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या दोश्रो किस्ताको लागि भवन संहिता अनुसार नभई प्रमाणीकरण हुन नसकेको लाभग्राही संख्या तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निबेदन दिने लाभग्राही संख्या तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या तेश्रो किस्ताको लागि भवन संहिता अनुसार नभई प्रमाणीकरण हुन नसकेको लाभग्राही संख्या निर्माण सम्पन्न भएको लाभग्राही संख्या
SINDHUPALCHOK 78537 16043 11097 9798 324 653 445 10 5251
DHADING 75685 9709 7706 4894 1787 90 18 0 7852
KABHREPALANCHOK 72211 8708 7099 5975 681 1285 760 97 2730
NUWAKOT 69284 16596 11044 9869 859 319 301 5223
GORKHA 58503 10838 7739 7357 159 627 567 0 4418
DOLAKHA 52266 15222 11046 9985 724 820 573 35 8413
RAMECHHAP 44889 8951 5935 5599 270 439 186 15 3806
KATHMANDU 43811 2298 1513 990 104 160 29 1 1260
SINDHULI 34288 5444 3641 3363 106 113 113 1454
MAKAWANPUR 31658 7306 4044 3439 385 580 577 1162
BHAKTAPUR 27555 1425 1046 242 44 179 0 301
LALITPUR 25938 1852 1280 761 49 89 49 6 513
OKHALDHUNGA 20165 6479 4851 4011 802 1823 879 168 1386
RASUWA 11629 3165 1563 1318 675 661 494 0 1466
जम्मा 646419 114036 79604 67601 6969 7838 4991 332 45235

स्रोत :MOUD- CLPIU(http://202.45.144.197/nfdnfis/clpiu/index.htm)