English

डाउनलोड

क्र सं शीर्षक प्रकाशित मिति
1 पुनर्निर्माण सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७४ 2017-07-18
2 Reconstruction Progress (infographics) 2017-07-18
3 निर्देशक समितिको दशौ बैठकमा प्रस्तुत गरिएको प्रगति प्रस्तुतीकरण (Presentation Slides) 2017-07-13
4 भूकम्प पिडितलाई बसोबास योग्य जग्गा खरिद सम्बन्धि मापदण्ड -२०७४ 2017-07-12
5 List Related to Rellocation areas summary 2017-07-11
6 Environmental and Social Management Plan (ESMP)-Sub project Keureni/Settlement: NUW/BM-8:Bidur Municipality, Nuwakot District 2017-07-11
7 Environmental and Social Screening Report (ESSR) -Sub project Keureni/Settlement:NUW/BM-8:Bidur Municipality, Nuwakot District 2017-07-11
8 पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको लागि गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि (दोश्रो संसोधन) 2017-07-06
9 सुधार तथा अपवाद पुस्तिका-गारोवाला भवनका सम्बन्धमा [नेपाली] 2017-06-20
10 सामुहिक जमानीमा निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि, 2074 2017-06-08
मेरो धरहरा - म बनाउँछु अभियान
घर पुनर्निर्माण
image
अनुदान वितरण
image
भिडियो
National Reconstruction Authority