पुनर्निर्माण अपडेट

कार्यकारी समितिको गठन

 

  (क) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

  अध्यक्ष

 (ख) नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले तोकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को   कार्यालयको सचिव

  सदस्य

 (ग) पूर्वाधार विकास तथा इन्जीनियरिंग, कानुन, अर्थशास्त्र, व्यस्थापन,   भूगोल,भूगर्भशास्त्र, पुरातत्व, वा विकास योजना    विषयमा नेपाल सरकारबाट   मान्यता प्राप्त विस्वविध्यालयबाट स्नाकोत्तर गरी राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय   छेत्रका परियोजना लगायत सम्बन्धित छेत्रमा कम्तिमा दश वर्षको अनुभव   हासिल गरेका विज्ञमध्येबाट समावेशी सिधान्तको आधारमा नेपाल सरकारले   मनोनित गरेका चार जना                                               

  सदस्य    

  (घ) सचिव

  सदस्य-सचिव 

News & Event

Notice+ More

Twitter Feed

1