English

Private Housing Reconstruction Update

जिल्ला पहिचान गरिएका जम्मा लाभग्राही निर्माण कार्य सुरु भएको घरसंख्या दोश्रोकिस्ता भुक्तानीका लागि निबेदन दिने लाभग्राही संख्या दोश्रोकिस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या दोश्रो किस्ताको लागि भवन संहिता अनुसार नभई प्रमाणीकरण हुन नसकेको लाभग्राही संख्या तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निबेदन दिने लाभग्राही संख्या तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या तेश्रो किस्ताको लागि भवन संहिता अनुसार नभई प्रमाणीकरण हुन नसकेको लाभग्राही संख्या निर्माण सम्पन्न भएको लाभग्राही संख्या
SINDHUPALCHOK 79917 21465 18176 17710 335 3876 3527 185 6737
DHADING 75780 15164 12964 10173 1509 5871 3065 10 13424
KABHREPALANCHOK 72417 11634 9971 9041 542 3869 3001 189 3979
NUWAKOT 69289 22431 16823 15405 76 2579 2175 5479
GORKHA 61071 23610 13309 11828 123 4684 4188 0 9087
DOLAKHA 52506 19837 15692 15196 487 4026 3885 46 12620
KATHMANDU 45295 4650 4045 2799 234 1369 794 74 2208
RAMECHHAP 45040 13786 10665 9971 579 2589 1665 42 6309
SINDHULI 34288 6668 5105 4860 220 645 559 51 2520
MAKAWANPUR 31817 7657 5663 5605 250 1234 1229 2303
BHAKTAPUR 27644 4742 2188 1597 193 696 424 99 362
LALITPUR 27508 2583 2175 1833 225 686 547 33 562
OKHALDHUNGA 20165 8807 7771 7144 602 2955 2678 133 3865
RASUWA 11629 3554 2364 2259 425 1471 1362 0 2158
जम्मा 654366 166588 126911 115421 5800 36550 29099 862 71613

स्रोत :MOUD- CLPIU(http://202.45.144.197/nfdnfis/clpiu/index.htm)