English

Private Housing Reconstruction Update

जिल्ला पहिचान गरिएका जम्मा लाभग्राही निर्माण कार्य सुरु भएको घरसंख्या दोश्रोकिस्ता भुक्तानीका लागि निबेदन दिने लाभग्राही संख्या दोश्रोकिस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या दोश्रो किस्ताको लागि भवन संहिता अनुसार नभई प्रमाणीकरण हुन नसकेको लाभग्राही संख्या तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निबेदन दिने लाभग्राही संख्या तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या तेश्रो किस्ताको लागि भवन संहिता अनुसार नभई प्रमाणीकरण हुन नसकेको लाभग्राही संख्या निर्माण सम्पन्न भएको लाभग्राही संख्या
SINDHUPALCHOK 79917 18291 14399 14019 185 2053 1838 46 5620
DHADING 75780 9835 9096 7517 1033 1802 384 0 8964
KABHREPALANCHOK 72417 10082 8338 7386 592 2607 2021 134 3349
NUWAKOT 69289 18049 12357 11549 463 1055 960 5223
GORKHA 61071 13036 9468 9116 123 2677 2459 0 4418
DOLAKHA 52506 16979 13091 12392 561 2383 2241 46 8413
KATHMANDU 45295 4000 3097 2008 158 750 253 23 1680
RAMECHHAP 45040 10453 7850 7236 269 1410 673 43 4848
SINDHULI 34288 5926 4514 4386 81 375 368 1662
MAKAWANPUR 31817 7480 4823 4674 321 701 693 2050
BHAKTAPUR 27644 2579 1692 742 163 207 19 1 362
LALITPUR 27508 2288 1826 1225 183 192 158 12 481
OKHALDHUNGA 20165 6484 5087 4337 729 2543 1951 242 1674
RASUWA 11629 3347 1989 1736 675 1138 977 0 1466
जम्मा 654366 128829 97627 88323 5536 19893 14995 547 50210

स्रोत :MOUD- CLPIU(http://202.45.144.197/nfdnfis/clpiu/index.htm)