English
सि.न. बिबरण व.उ.शी.न . खर्च शिषँक खरिद प्रक्रिया प्यान न. भुक्तानी पाउने व्यक्ति /संस्था बिल / निबेदन प्राप्त मिति/समय रकम कैफियत आपलोड मिति/समय
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन