पुनर्निर्माण अपडेट

"भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७२" बमोजिम दर्ता छुट भएका जग्गाहरुको दर्ता सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना

News & Event

Notice+ थप

Twitter Feed

1