पुनर्निर्माण अपडेट

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मिति २०७५।०२।१३ को निर्णयानुसार भूकम्प प्रभावित केही जिल्लाका केही स्थानीय तहहरुमा इन्जिनियर र सव-इन्जिनियर पदहरु रिक्त रहेको हुँदा पदपूर्ति गर्नुपर्ने सम्बन्धी सूचना।

News & Event

Notice+ थप

Twitter Feed

1