पुनर्निर्माण अपडेट

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरको मिति २०७४।१०।०५ मा सूचना अनुसार नियुक्तिको लागि निवेदन पेश गरेका बैकल्पिक योग्यताक्रममा रहेका ईन्जिनियर र सब-ईन्जिनियरलाई नियुक्ति पत्र बुझिलिन मिति २०७४।१०।१९ गतेभित्र शहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, बबरमहलमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

News & Event

Notice+ थप

Twitter Feed

1