पुनर्निर्माण अपडेट

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मिति २०७४।१०।२१ को निर्णयानुसार भूकम्प प्रभावित केही जिल्लाका स्थानीय तहमा केही इन्जिनियर र सब -इन्जिनियरको दरबन्दी रिक्त रहेको हुँदा वैकल्पिक योग्यताक्रममा रहेका इन्जिनियर र सब -इन्जिनयरबाट पहिलो आउनेलाई पहिलो प्राथमिकताका आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने हुँदा तपसिल बमोजिम जिल्लाका जुनसुकै स्थानीय तहमा गई कार्य गर्न इच्छुक उम्मेदवारहरुले मात्र मिति २०७४।१२।०७ देखि २०७४।१२।१० गतेभित्र शहरी विकास मन्त्रालय-केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई बबरमहलमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

News & Event

Notice+ थप

Twitter Feed

1