पुनर्निर्माण अपडेट

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट मिति २०७४।०७।३० मा प्रकाशित नतिजा अनुसार ईन्जिनियर, सब-ईन्जिनियर र असिस्टेन्ट सब-ईन्जिनियर पदका बैकल्पिक सूचीमा सिफारिश भएका देहाय अनुसार योग्यता‍क्रमका ईच्छुक उम्मेदवारहरुलाई तपशिलका जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा केही पदहरु रिक्त रहेको हुँदा मिति २०७४।१०।०७ देखि मिति २०७४।१०।१० गतेभित्र शहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, बबरमहलमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

News & Event

Notice+ थप

Twitter Feed

1