पुनर्निर्माण अपडेट

पुनर्निर्माण प्रगति


२०१९-०७-२०
निजी आवास अनुदान वितरण
कुल सर्वेक्षण घरधुरी ९९६५८२
अति प्रभावित १४ जिल्ला ८२३४६०
कम प्रभावित १८ जिल्ला १७३१२२
लाभग्राही सुचीमा परेका कुल संख्या ८२६३११
अति प्रभावित १४ जिल्ला ७२५८४४
कम प्रभावित १८ जिल्ला १००४६७
प्रबलीकरण सुचीमा परेका लाभग्राही संख्याः ६१८९१
अति प्रभावित १४ जिल्ला ५६७६६
कम प्रभावित १८ जिल्ला ५१२५
अनुदान सम्झौता सम्पन्न ७६६२७४
अति प्रभावित १४ जिल्ला ६७२२७६
कम प्रभावित १८ जिल्ला ९३९९८
पहिलो किस्ता वितरण ७६१५१३
अति प्रभावित १४ जिल्ला ६६८४८८
कम प्रभावित १८ जिल्ला ९३०२५
दोश्रो किस्ता वितरण ५८४१६७
अति प्रभावित १४ जिल्ला ५३०७७१
कम प्रभावित १८ जिल्ला ५३३९६
तेस्रो किस्ता वितरण ४३५५१५
अति प्रभावित १४ जिल्ला ४१००७०
कम प्रभावित १८ जिल्ला २५४४५
निजि आवास पुनर्निर्माण
निर्माण सम्पन्न भएका घर ४१५५९२
बन्दै गरेका घरहरु ६३२११९
दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या ५९५५९०
दोश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ५९३२२१
तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या ४५२१२९
तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ४५२०९३
गुनासो ब्यबस्थापन
दर्ता भएका कुल गुनासो २३७०८५
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०८४७८
कम प्रभावित १८ जिल्ला २८६०७
पुनरावलोकन गरिएका गुनासो २०५५८४
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०५५८४
कम प्रभावित १८ जिल्ला N/A
फर्छौट भएका गुनासोहरु २०५५८४
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०५५८४
कम प्रभावित १८ जिल्ला N/A
छुट सर्वेक्षण तथा पुन:जाँच :
पुन:सर्वेक्षण गरिएको : १२९४०८
सुनवाई सम्पन्न : ९१९१८
जनशक्ति विकास
छोटो अवधिको तालिम लिने ३५०००
व. जे. टि. तालिम लिने १६६४९