पुनर्निर्माण अपडेट

पुनर्निर्माण प्रगति


२०१९-१२-०८
निजी आवास अनुदान वितरण
कुल सर्वेक्षण घरधुरी १०३६५६८
लाभग्राही सुचीमा परेका कुल संख्या ८१६५६४
प्रबलीकरण सुचीमा परेका लाभग्राही संख्या ६९९७३
अनुदान सम्झौता सम्पन्न ७८०४९३
पहिलो किस्ता वितरण ७६९६१६
दोश्रो किस्ता वितरण ६२१२५०
तेस्रो किस्ता वितरण ५२४७८३
निजि आवास पुनर्निर्माण
निर्माण सम्पन्न भएका घर ४८१०५६
बन्दै गरेका घरहरु ६६९०३६
दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या ६३३८६८
दोश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ६२९०५८
तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या ५४३२७६
तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ५३९०७०
गुनासो ब्यबस्थापन
दर्ता भएका कुल गुनासो ३०६८५८
पुनरावलोकन गरिएका गुनासो ३०६८५८
फर्छौट भएका गुनासोहरु ३०६८५८
छुट सर्वेक्षण तथा पुन:जाँच
छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण (पहिलो चरण) १२५४१०
छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण फर्छौट (पहिलो चरण) १२२०००
छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण (दोस्रो चरण) १८५०००
छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण फर्छौट (दोस्रो चरण) N/A
जनशक्ति विकास
डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बर,.. आदि ७०१२७