पुनर्निर्माण अपडेट

पुनर्निर्माण प्रगति


२०१९-०३-२७
निजी आवास अनुदान वितरण
कुल सर्वेक्षण घरधुरी ९९६५८२
अति प्रभावित १४ जिल्ला ८२३४६०
कम प्रभावित १८ जिल्ला १७३१२२
लाभग्राही सुचीमा परेका कुल संख्या ८१२३७१
अति प्रभावित १४ जिल्ला ७१२०९८
कम प्रभावित १८ जिल्ला १००२७३
प्रबलीकरण सुचीमा परेका लाभग्राही संख्याः ६१८९१
अति प्रभावित १४ जिल्ला ५६७६६
कम प्रभावित १८ जिल्ला ५१२५
अनुदान सम्झौता सम्पन्न ७५४९३८
अति प्रभावित १४ जिल्ला ६६१२१०
कम प्रभावित १८ जिल्ला ९३७२८
पहिलो किस्ता वितरण ७५०५९३
अति प्रभावित १४ जिल्ला ६५७९८६
कम प्रभावित १८ जिल्ला ९२६०७
दोश्रो किस्ता वितरण ५४६९६७
अति प्रभावित १४ जिल्ला ५०१६७२
कम प्रभावित १८ जिल्ला ४५२९५
तेस्रो किस्ता वितरण ३८२१३०
अति प्रभावित १४ जिल्ला ३६५८६६
कम प्रभावित १८ जिल्ला १६२६४
निजि आवास पुनर्निर्माण
निर्माण सम्पन्न भएका घर ३७२५६०
बन्दै गरेका घरहरु ६०१६७४
दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या ५६९३५१
दोश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ५६५०५५
तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या ४०९७४३
तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ४०४३७३
गुनासो ब्यबस्थापन
दर्ता भएका कुल गुनासो २३७०८५
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०८४७८
कम प्रभावित १८ जिल्ला २८६०७
पुनरावलोकन गरिएका गुनासो २०५५८४
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०५५८४
कम प्रभावित १८ जिल्ला N/A
फर्छौट भएका गुनासोहरु २०५५८४
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०५५८४
कम प्रभावित १८ जिल्ला N/A
छुट सर्वेक्षण तथा पुन:जाँच :
पुन:सर्वेक्षण गरिएको : १२९४०८
सुनवाई सम्पन्न : ९१९१८
जनशक्ति विकास
छोटो अवधिको तालिम लिने ३५०००
व. जे. टि. तालिम लिने १६६४९