पुनर्निर्माण अपडेट

पुनर्निर्माण प्रगति


२०२०-११-२८
निजी आवास अनुदान वितरण
कुल सर्वेक्षण घरधुरी १०३७२९१
अति प्रभावित १४ जिल्लामा सर्वेक्षण घरधुरी ८६६०६०
कम प्रभावित १८ जिल्लामा सर्वेक्षण घरधुरी १७१२३१
लाभग्राही सुचीमा परेका कुल संख्या ८३४९११
प्रबलीकरण सुचीमा परेका लाभग्राही संख्या ७७३२५
अनुदान सम्झौता सम्पन्न ७९१७८७
पहिलो किस्ता वितरण ७८५०७८
दोश्रो किस्ता वितरण ६७७५५७
तेस्रो किस्ता वितरण ६०६५०५
निजि आवास पुनर्निर्माण
निर्माण सम्पन्न भएका घर ५०७६२३
बन्दै गरेका घरहरु ७१०२६८
दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या ६६७२६४
दोश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ६६३८२५
तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या ५९२०३६
तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ५८७५४८
गुनासो ब्यबस्थापन
दर्ता भएका कुल गुनासो ६३४९७३
पुनरावलोकन गरिएका गुनासो ६३४९७३
फर्छौट भएका गुनासोहरु ६३४९७३
गुनासो विश्लेषणबाट कायम पुनर्निर्माण लाभग्राही १०६४६५
गुनासो विश्लेषणबाट कायम प्रवलीकरण लाभग्राही ६७६८१
गुनासो विश्लेषणबाट कायम गैरलाभग्राही २६४२६७
जनशक्ति विकास
डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बर,.. आदि ७०१२७