पुनर्निर्माण अपडेट

पुनर्निर्माण प्रगति


२०१८-०८-१७
निजी आवास अनुदान वितरण
कुल सर्वेक्षण घरधुरी ९९६५८२
अति प्रभावित १४ जिल्ला ८२३४६०
कम प्रभावित १८ जिल्ला १७३१२२
लाभग्राही सुचीमा परेका कुल संख्या ८०७४८६
अति प्रभावित १४ जिल्ला ७०७४४३
कम प्रभावित १८ जिल्ला १०००४३
प्रबलीकरण सुचीमा परेका लाभग्राही संख्याः ५२०५४
अति प्रभावित १४ जिल्ला ४६९२९
कम प्रभावित १८ जिल्ला ५१२५
अनुदान सम्झौता सम्पन्न ७२२१७४
अति प्रभावित १४ जिल्ला ६२७२०२
कम प्रभावित १८ जिल्ला ९४९७२
पहिलो किस्ता वितरण ७१४१९६
अति प्रभावित १४ जिल्ला ६२२८७४
कम प्रभावित १८ जिल्ला ९१३२२
दोश्रो किस्ता वितरण ४६९४४८
अति प्रभावित १४ जिल्ला ४४९०५७
कम प्रभावित १८ जिल्ला २०३९१
तेस्रो किस्ता वितरण २५८५९९
अति प्रभावित १४ जिल्ला २५७५३४
कम प्रभावित १८ जिल्ला १०६५
निजि आवास पुनर्निर्माण
निर्माण सम्पन्न भएका घर २६९५७३
बन्दै गरेका घरहरु ५४१०२७
दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या ५१००७३
दोश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ४९६८०३
तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या २८१८८८
तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या २७०१३७
गुनासो ब्यबस्थापन
दर्ता भएका कुल गुनासो २३७०८५
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०८४७८
कम प्रभावित १८ जिल्ला २८६०७
पुनरावलोकन गरिएका गुनासो २०५५८४
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०५५८४
कम प्रभावित १८ जिल्ला N/A
फर्छौट भएका गुनासोहरु २०५५८४
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०५५८४
कम प्रभावित १८ जिल्ला N/A
छुट सर्वेक्षण तथा पुन:जाँच :
पुन:सर्वेक्षण गरिएको : १२९४०८
सुनवाई सम्पन्न : ९१९१८
जनशक्ति विकास
छोटो अवधिको तालिम लिने ३५०००
व. जे. टि. तालिम लिने १६६४९