पुनर्निर्माण अपडेट

पुनर्निर्माण प्रगति


२०१९-०५-२४
निजी आवास अनुदान वितरण
कुल सर्वेक्षण घरधुरी ९९६५८२
अति प्रभावित १४ जिल्ला ८२३४६०
कम प्रभावित १८ जिल्ला १७३१२२
लाभग्राही सुचीमा परेका कुल संख्या ८२५४३९
अति प्रभावित १४ जिल्ला ७२४९८०
कम प्रभावित १८ जिल्ला १००४५९
प्रबलीकरण सुचीमा परेका लाभग्राही संख्याः ६१८९१
अति प्रभावित १४ जिल्ला ५६७६६
कम प्रभावित १८ जिल्ला ५१२५
अनुदान सम्झौता सम्पन्न ७६३४७२
अति प्रभावित १४ जिल्ला ६६९५२५
कम प्रभावित १८ जिल्ला ९३९४७
पहिलो किस्ता वितरण ७५९०१०
अति प्रभावित १४ जिल्ला ६६६०४७
कम प्रभावित १८ जिल्ला ९२९६३
दोश्रो किस्ता वितरण ५७२०१०
अति प्रभावित १४ जिल्ला ५२०८४२
कम प्रभावित १८ जिल्ला ५११६८
तेस्रो किस्ता वितरण ४१४३६४
अति प्रभावित १४ जिल्ला ३९३५०३
कम प्रभावित १८ जिल्ला २०८६१
निजि आवास पुनर्निर्माण
निर्माण सम्पन्न भएका घर ३८३७५३
बन्दै गरेका घरहरु ६१७९४४
दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या ५८३०८८
दोश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ५७९९७६
तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या ४२६३०८
तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ४२३६०२
गुनासो ब्यबस्थापन
दर्ता भएका कुल गुनासो २३७०८५
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०८४७८
कम प्रभावित १८ जिल्ला २८६०७
पुनरावलोकन गरिएका गुनासो २०५५८४
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०५५८४
कम प्रभावित १८ जिल्ला N/A
फर्छौट भएका गुनासोहरु २०५५८४
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०५५८४
कम प्रभावित १८ जिल्ला N/A
छुट सर्वेक्षण तथा पुन:जाँच :
पुन:सर्वेक्षण गरिएको : १२९४०८
सुनवाई सम्पन्न : ९१९१८
जनशक्ति विकास
छोटो अवधिको तालिम लिने ३५०००
व. जे. टि. तालिम लिने १६६४९