पुनर्निर्माण अपडेट

पुनर्निर्माण प्रगति


२०१९-०१-२४
निजी आवास अनुदान वितरण
कुल सर्वेक्षण घरधुरी ९९६५८२
अति प्रभावित १४ जिल्ला ८२३४६०
कम प्रभावित १८ जिल्ला १७३१२२
लाभग्राही सुचीमा परेका कुल संख्या ८१११५४
अति प्रभावित १४ जिल्ला ७१०८८९
कम प्रभावित १८ जिल्ला १००२६५
प्रबलीकरण सुचीमा परेका लाभग्राही संख्याः ६१८९१
अति प्रभावित १४ जिल्ला ५६७६६
कम प्रभावित १८ जिल्ला ५१२५
अनुदान सम्झौता सम्पन्न ७४९७८३
अति प्रभावित १४ जिल्ला ६५६१३५
कम प्रभावित १८ जिल्ला ९३६४८
पहिलो किस्ता वितरण ७४४०५०
अति प्रभावित १४ जिल्ला ६५१६७२
कम प्रभावित १८ जिल्ला ९२३७८
दोश्रो किस्ता वितरण ५३१२१०
अति प्रभावित १४ जिल्ला ४९१८२०
कम प्रभावित १८ जिल्ला ३९३९०
तेस्रो किस्ता वितरण ३५४३९६
अति प्रभावित १४ जिल्ला ३४४३५३
कम प्रभावित १८ जिल्ला १००४३
निजि आवास पुनर्निर्माण
निर्माण सम्पन्न भएका घर ३५०७६२
बन्दै गरेका घरहरु ५८३५१४
दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या ५४९५४९
दोश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ५४२४७०
तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या ३८६१३६
तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ३७६८४२
गुनासो ब्यबस्थापन
दर्ता भएका कुल गुनासो २३७०८५
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०८४७८
कम प्रभावित १८ जिल्ला २८६०७
पुनरावलोकन गरिएका गुनासो २०५५८४
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०५५८४
कम प्रभावित १८ जिल्ला N/A
फर्छौट भएका गुनासोहरु २०५५८४
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०५५८४
कम प्रभावित १८ जिल्ला N/A
छुट सर्वेक्षण तथा पुन:जाँच :
पुन:सर्वेक्षण गरिएको : १२९४०८
सुनवाई सम्पन्न : ९१९१८
जनशक्ति विकास
छोटो अवधिको तालिम लिने ३५०००
व. जे. टि. तालिम लिने १६६४९