पुनर्निर्माण अपडेट

निजी आवास पुनर्निर्माण (सम्झौता, अनुदान वितरण, प्राविधिक निरीक्षण, सहुलियत ऋण)

उत्तर: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट पूर्व निर्धारित मापदण्डको आधारमा सम्भाव्य लाभग्राहीको सूचीमा समावेश भैसके पछि स्थानीय तह र वैंकमा पठाइएको विवरण बमोजिमका व्यक्तिहरुले नागरिकताको प्रतिलिपि, लालपूर्जा फोटो तथा सर्भे निस्सा लगायतका विवरण पुष्टि हुने कागजात संलग्न गरी  सम्बन्धित वडामा सम्झौता गर्नु पर्छ। वडा कार्यालयले सम्झौताको एक प्रति लाभग्राहीलाई दिई एक प्रति सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालयमा र एकप्रति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिल्ला स्थित आयोजना कार्यान्वयन इकाई (MoFALD/DLPIU) मा वडाको सिफारिश पत्र सहित पठाउनु पर्दछ । त्यहाँबाट आवश्यक अभिलेख भिडाई भुक्तानीका लागि सोही जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था रहेको र को.ले.नि.का. बाट सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा जाने गरी चेक जारी गरिने र सो चेक MoFALD-DLPIU ले सम्बन्धित बैङ्कमा भुक्तानीका लागि पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । व्यक्ति सम्झौताको कागज नागरिकताको प्रतिलिपी लिएर बैंकमा सोझै सम्पर्क गरी बैंक मार्फत भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

उत्तर: सम्वन्धित वडा कार्यालयमा सर्वेक्षणको निस्सा, नागरिकता, लालपूर्जा एवं लालपूर्जा नभएको जग्गामा बसोबास गरेको भए मुचुल्का एवं स्थानीय तहको सिफारिश (सरकारी, सार्वजनिक एवं बनक्षेत्रको जग्गामा बाहेक) र फोटो लिएर जानुहोस् र सम्झौता गर्नुहोस् ।

उत्तर: सम्झौताको कागज र नागरिकतासहित सम्वन्धित बैंकमा जानुहोस् र पहिलो किस्ता बापतको 50,000 अनुदान प्राप्त गर्नुहोस् । यदि नागरिकता तथा अनुदान सम्झौतामा उल्लिखित विवरण र लाभग्राही सूचीमा रहेको विवरणमा फरक परेको अवस्थामा वा लाभग्राहीको सूचीमा नाम भएको भन्दा भिन्न व्यक्तिले हकवालाको रुपमा रकम प्राप्त गर्नै पर्ने अवस्था भएमा विवरण सच्याउन सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोस्। वडा कार्यालयले LMBIS मा सुधार नगरेसम्म रकम प्राप्त नहुने बुँदा त्यसका लागि NRA मा DLPIU    मार्फत पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ । 

उत्तर: सामान्यतया सम्झौता भई जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाएको एक हप्ताभित्र पहिलो किस्ता भुक्तानी भई सक्छ । यदि लाभग्राहीलाई समयमा सेवा पाएको महसुश नभएमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पैसा नलाग्ने (Toll Free) फोन नं. 1660-01-72000 र 9801572111 मा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सहित गुनासो टिपाउनु भएमा सम्बन्धित जिल्लामा के कारणले ढीलाइ भएको हो बुझी जानकारी गराउने व्यवस्था रहेको छ ।

उत्तर: सम्बन्धित वडामा गई निरीक्षण फाराम भरी लिखित निवेदन दिई वा सम्पर्क राखी प्राविधिक खटाई पठाउन अनुरोध गर्नु पर्दछ । त्यहाँबाट प्राविधिकले निरीक्षण गरी उक्त विवरण GPS र Tablet मार्फत MOUD-DLPIU मा प्रमाणिकरणका लागि पठाउनेछन् । MOUD-DLPIU ले व्यवस्थापकिय सूचना प्रणाली (MIS) मा अभिलेख अद्यावधिक गरी दोश्रो किस्ता भुक्तानीको लागि सिफारिश सहित DLPIU, MoFALD मा पठाउनु पर्छ । त्यहाँबाट अभिलेख अद्यावधिक गरी भुक्तानीका लागी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सिफारिश गरी पठाइने व्यवस्था रहेको छ । को.ले.नि.का. ले यथाशीघ्र उक्त रकम सम्बन्धित लाभग्राहीको खाता रहेको बैँकमा जाने गरी चेक जम्मा गरिदिन्छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सँग पहुँच

उत्तर: हालसम्म २२ वटा जिल्लामा प्राधिकरणका जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय स्थापना भएका छन् । त्यी कार्यालय प्रमुखहरुको नम्बर निम्नानुसार रहेको छ । उहाहरुसँग सम्पर्क गरी आ-आफ्नो स्थानीय तहमा खटिने इन्जिनियरहरुको नाम र फोन नं. थाहा पाउन सकिन्छ ।

विस्तृत जानकारीका लागि यो लिंक मा जानुहोस् ।

उत्तर: घर निरीक्षणका लागि फाराम नभएको कारणबाट ढीलाई गर्न पाइदैन । यदि लाभग्राहीले अनुरोध गर्दा पनि अटेर गरी घर निरीक्षणमा नखटिए प्राविधिकको बारेमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पैसा नलाग्ने नम्बर 1660-01-72000 र 9801572111 मा गुनासो टिपाउनु होला । २०७४ मंसिरदेखि पुनर्निर्माणका लागि खटिएका इन्जिनियरहरु सम्वन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यालयको प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षणमा रहने व्यवस्था मिलाइएको हुँदा यसखाले समस्या आइन्दा नपर्ने विश्वास लिइएको छ ।

गुनासो सम्वोधन

जग्गा व्यवस्थापन र बस्ती स्थानान्तरण

उत्तर: सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा बाहेक विभिन्न किसिमका गुठी, बिर्ता र गुठी अधिनस्थ जग्गा, मोही लागेको जग्गा, स्वबासी, बेनिस्सा, गाउँ ब्लक, कोदाली, आंकडा, बिटौरि, उखडा, समेतका जग्गामा बसोबास भई घर क्षति भएका लाभग्राहीका हकमा निज बसोबासीसँग घरबास भएको जग्गाको भोग सम्बन्धी कुनै निस्सा, रसिद वा पूर्जी भए सो को निस्सा रसिद वा पूर्जीको आधारमा स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिश र त्यस्तो निस्सा रसिद वा पूर्जी नभएको अवस्थामा सोही व्यहोराको सिफारिश एवं क्षतिग्रस्त घरबास भएको जग्गाका कम्तिमा दुई जना संधियारहरुले घरबास भएको जग्गाको भोगचलन गरेको हो भनी गरिदिएको सर्जमिन मुचुल्काका आधारमा त्यस्ता घर