पुनर्निर्माण अपडेट

पुनर्निर्माण प्रगति


२०७४-११-१०
निजि आवास अनुदान वितरण
कुल सर्वे ९९६५८२
लाभग्राही सुचिमा परेका कुल संख्या ७६७७०५
प्रवलिकरण सुचिमा परेका लाभग्राही संख्या २४९९१
अनुदान सम्झौता सम्पन्न ६८९९२५
पहिलो किस्ता वितरण ६७९८५९
दोश्रो किस्ता वितरण २०३५०१
तेस्रो किस्ता वितरण ५०६२२
निजि आवास पुनर्निर्माण (आज सम्मको प्रगति)
बन्दै गरेका घरहरु ३२४५८४
निर्माण सम्पन्न भएका घर ९८१२६
दोश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निबेदन दिने संख्या २८२५४०
दोश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या २७००३६
तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निबेदन दिने लाभग्राही संख्या ७१४१५
तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ६४२१०
गुनासो ब्यबस्थापन
दर्ता भएका कुल गुनासो २०५६३४
पुनरावलोकन गरिएका गुनासो २०५५८४
फर्छौट भएका गुनासोहरु २०५५८४
जनसक्ति बिकाश
छोटो अवधिको तालिम लिने ३३९४३
व. जे. टि. तालिम लिने १६६४९
सरकारी भवन पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण हुदै १२५
पुनर्निर्माण सम्पन २०७
शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण हुदै १४५८
पुनर्निर्माण सम्पन २८९१
साँस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण हुदै १११
पुनर्निर्माण सम्पन ७९
स्वास्थ्य संस्था/केन्द्र पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण हुदै ११९
पुनर्निर्माण सम्पन २५७
सुरक्षा निकाय भवन पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण हुदै १४०
पुनर्निर्माण सम्पन ४४
खानेपानी पूर्वाधार पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण हुदै ९६५
पुनर्निर्माण सम्पन ९०४