पुनर्निर्माण अपडेट

पुनर्निर्माण प्रगति


२०१८-०३-१९
निजि आवास अनुदान वितरण
कुल सर्वे ३२ जिल्ला ९९६५८२
कुल सर्वे १४ जिल्ला N/A
कुल सर्वे १८ जिल्ला N/A
लाभग्राही सुचिमा परेका कुल संख्या ७६७७०५
प्रवलिकरण सुचिमा परेका लाभग्राही संख्या २४९९१
अनुदान सम्झौता सम्पन्न ६९७६३५
पहिलो किस्ता वितरण ६८५९६९
दोश्रो किस्ता वितरण २५९२८२
तेस्रो किस्ता वितरण ६०००३
निजि आवास पुनर्निर्माण (आज सम्मको प्रगति)
पुनर्निर्माण लक्ष N/A
निर्माण सम्पन्न भएका घर ११०५७६
बन्दै गरेका घरहरु ३५८९५९
दोश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निबेदन दिने संख्या ३१५७४८
दोश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ३०४९७७
तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निबेदन दिने लाभग्राही संख्या ८४९१८
तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ७७९५१
गुनासो ब्यबस्थापन
दर्ता भएका कुल गुनासो २०५६३४
पुनरावलोकन गरिएका गुनासो २०५५८४
फर्छौट भएका गुनासोहरु २०५५८४
सरकारी भवन पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण लक्ष N/A
पुनर्निर्माण सम्पन्न २०७
पुनर्निर्माण हुदै १२५
शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण लक्ष N/A
पुनर्निर्माण सम्पन्न २८९८
पुनर्निर्माण हुदै १४५८
साँस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण लक्ष N/A
पुनर्निर्माण सम्पन्न ७९
पुनर्निर्माण हुदै १११
स्वास्थ्य संस्था/केन्द्र पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण लक्ष N/A
पुनर्निर्माण सम्पन्न २७८
पुनर्निर्माण हुदै ११९
सुरक्षा निकाय भवन पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण लक्ष N/A
पुनर्निर्माण सम्पन्न ४४
पुनर्निर्माण हुदै १४०
खानेपानी पूर्वाधार पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण लक्ष N/A
पुनर्निर्माण सम्पन्न ९६०
पुनर्निर्माण हुदै ९६५
जनशक्ति विकास
छोटो अवधिको तालिम लिने ३३९४३
व. जे. टि. तालिम लिने १६६४९