पुनर्निर्माण अपडेट

पुनर्निर्माण प्रगति


२०७४-८-३
निजि आवास अनुदान वितरण
कुल सर्वे ९९६१६२
लाभग्राही सुचिमा परेका कुल संख्या ७६७७०५
प्रवलिकरण सुचिमा परेका लाभग्राही संख्या २४९९१
अनुदान सम्झौता सम्पन्न ६५९५०६
पहिलो किस्ता वितरण ६४२१८१
निजि आवास पुनर्निर्माण (आज सम्मको प्रगति)
बन्दै गरेका घरहरु १६७६३४
निर्माण सम्पन्न भएका घर ७१६५३
दोश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निबेदन दिने संख्या १२६९९५
दोश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ११५५०८
तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निबेदन दिने लाभग्राही संख्या ३६६२२
तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या २९१०३
गुनासो ब्यबस्थापन
दर्ता भएका कुल गुनासो २०५६३४
पुनरावलोकन गरिएका गुनासो २०५५८४
फर्छौट भएका गुनासोहरु २०५५८४
जनसक्ति बिकाश
छोटो अवधिको तालिम लिने ३२४७९
व. जे. टि. तालिम लिने १३६४५
सरकारी भवन पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण हुदै १२८
पुनर्निर्माण सम्पन ९८
शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण हुदै १२८६
पुनर्निर्माण सम्पन २४५६
साँस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण हुदै १११
पुनर्निर्माण सम्पन ६१
स्वास्थ्य संस्था/केन्द्र पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण हुदै ११९
पुनर्निर्माण सम्पन २५२
सामुदायिक बस्ति पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण हुदै N/A
पुनर्निर्माण सम्पन १२९
खानेपानी पूर्वाधार पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण हुदै ९६५
पुनर्निर्माण सम्पन ९०४